Kosten en betaling

Wet kinderopvang
Betaling kosten kinderopvang
Brengen en halen
Kosten bij te laat ophalen
Kosten bij te vroeg brengen
Wijzigingen

Opzeggen
Aansprakelijkheid


 
Wet kinderopvang
Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet bepaalt dat u als ouder zelf een overeenkomst afsluit met Kindercentrum De Stoel. U ontvangt ook zelf maandelijks de factuur.
Als u als ouder/verzorger de zorg van uw kind combineert met werk, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Per 2007 is de werkgeversbijdrage verplicht gesteld door de overheid en deze wordt middels de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. De hoogte van de toeslag bedraagt daardoor in ieder geval 1/3 van de kosten van kinderopvang.
De overige 2/3 van de kosten worden verdeeld over u als ouder en de overheid. Hoe de verdeling ligt, hangt af van uw (gezins)inkomen. Voor tweede en volgende kinderen is de vergoeding hoger dan voor eerste kinderen.
 
Wilt u informatie dan kunt u kijken op de website
www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook, naar aanleiding van uw eigen situatie, een proefberekening maken van de hoogte van de te ontvangen kinderopvangtoeslag en de toeslag aanvragen.
Wilt u meer informatie of wenst u ondersteuning van ons bij de het verrichten van de aanvraag, dan kunt u contact met ons opnemen.
 
Kindercentrum De Stoel staat geregistreerd volgens de eis van de wet Kinderopvang op de site:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl >> zoeken naam: Stoel; plaats: Amstelveen; ga naar de betreffende locatie voor het LRK nummer.
 
Voor de definitieve belastingaangifte verstrekken wij u in het begin van het jaar daarop een jaaropgave.

 
Betaling kosten Kinderopvang
De kosten voor kindplaatsen worden in de derde week van de voorafgaande maand gefactureerd. De betaling dient de 1e van de maand overgemaakt te zijn. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL51RABO03723.04.052 (ten name van Kindercentrum De Stoel).
Indien u nalatig bent in de betaling, dan wordt het verschuldigde bedrag via een incassobureau ingevorderd. De eventuele kosten van invorderingen komen voor uw rekening. Uw kind kan zolang de toegang tot de opvang worden geweigerd.
 
U kunt de betaling laten geschieden middels een automatische incasso. Hierbij machtigt u Kindercentrum De Stoel om het afgesproken bedrag maandelijks van uw rekening af te schrijven.

Brengen en halen
Om de veiligheid van uw kind te waarborgen vragen wij u medewerking bij het brengen en halen van uw kind naar en van de opvang. Voor het brengen en halen hebben wij de volgende afspraken:
 
Kosten bij te laat ophalen
Ouders die hun kinderen na 18.30 uur ophalen zijn echt te laat. Kinderdagverblijf StoelLandje en de Konijntjes groep van Kinderdagverblijf 't Stoeltje zijn tot 13.00 uur geopend.
Bij te laat ophalen worden extra kosten in rekening gebracht, volgens onderstaande regeling:

 
Te laat opgehaald Kosten
0 – 10 minuten € 15,-
10 – 25 minuten € 25,-
25 – 45 minuten € 45,-
boven de 45 minuten € 60,-
 
Kosten bij te vroeg brengen
De openingstijden van Kindercentrum De Stoel zijn als volgt:

Kinderdagverblijf ’t Stoeltje Vlindertjes groep vanaf 07.30 uur
Kinderdagverblijf 't Stoeltje Konijntjes groep vanaf 08.00 uur
Peuteropvang StoelLandje vanaf 08.00 uur
Kinderdagverblijf ZonneStoeltje vanaf 07.30 uur
Buitenschoolse Opvang in de schoolvakanties vanaf 07.30 uur
 
Ouders die hun kinderen voor de genoemde tijden brengen zijn echt te vroeg.
Bij te vroeg brengen worden extra kosten in rekening gebracht, volgens onderstaande regeling:

 
Te vroeg gebracht Kosten
0 – 10 minuten € 15,-
10 – 25 minuten € 25,-
25 – 45 minuten € 45,-
boven de 45 minuten € 60,-
 
Wijzigingen
Als u wilt veranderen van dagen, dan kunt u dit doorgeven aan Kindercentrum De Stoel. Door het kindercentrum wordt bekeken of wijziging mogelijk is en per wanneer. U ontvangt daarover zo snel mogelijk bericht.
Wijzigingen van de gegevens zoals op het inschrijfformulier zijn vermeld, geeft u uiteraard door aan Kindercentrum De Stoel.
 
Opzeggen
De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, de opzegtermijn bedraagt volgens de wettelijke bepalingen 1 maand.
Bij het bereiken van de vierde verjaardag van het kind loopt de overeenkomst van Kinderdagverblijf af en dan geldt geen opzegtermijn. De overeenkomst van Buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Zie ook onze Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang artikel 7. In de plaatsingsovereenkomst wordt als einddatum standaard 31 augustus aangehouden. Voor eerder opzeggen geldt de normale opzegtermijn.

Voor de eerste maand van de plaatsing van uw kind geldt de opzegtermijn van 1 maand niet. Pedagogisch medewerkers en ouders bekijken in de eerste maand van plaatsing of het kind kan wennen. Heeft uw kind het absoluut niet naar de zin, dan kan het weer teruggeplaatst worden op de wachtlijst. Wel worden de bezochte dagen in rekening gebracht.

Wanneer u schriftelijk hebt opgezegd, nodigen wij u uit voor een exitgesprek. Hiervoor ontvangt u een formulier. Tijdens het exitgesprek vernemen wij graag van u hoe u en uw kind het bij ons vonden en of u eventueel verbeterpunten heeft voor ons. De kinderen van de BSO krijgen op de BSO een formulier die zij samen met de pedagogische medewerker invullen.

 
Aansprakelijkheid
Het kindercentrum stelt zich niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van persoonlijke eigendommen.
Het kindercentrum heeft voor haar personeel en kinderen een W.A. verzekering afgesloten, alsmede een collectieve ongevallenverzekering voor de kinderen.
De ouder dient zelf voor het eigen kind een W.A. verzekering af te sluiten.

top