Ouderbeleid

Informatieverstrekking
Medezeggenschap
Klachten en geschillen
Meldcode Kindermishandeling
Veiligheidsbeleid en hygiënebeleid
Doorgaande ontwikkelingslijn

 
 
Informatieverstrekking
Voor ons zijn de belangrijkste gesprekken de dagelijkse breng- en haalgesprekken. Wij hechten veel belang aan deze contacten omdat u de belangrijkste informatiebron voor ons bent over uw kind. Bij het haalgesprek vertellen wij u hoe het met uw kind op de groep is gegaan, welke activiteiten uw kind heeft gedaan en met welke kinderen uw kind heeft gespeeld. U kunt ons natuurlijk altijd bellen als u wilt weten hoe het met uw kind gaat. 
 

Per kwartaal ontvangt u van ons een nieuwsbrief met informatie over het centrum en de kinderopvang. U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal.
Op onze website en facebook pagina's worden zo nu en dan foto’s geplaatst van diverse activiteiten waaraan uw kind heeft deelgenomen, mits u tegen plaatsing geen bezwaar maakt.


Voor vragen over plaatsingen, openingstijden, registreren en dergelijke zijn wij op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020 – 6405056

Voor vragen over facturen, herinneringen, jaaropgaven en andere financiële zaken zijn wij op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020 – 6405056


In nauwe samenwerking met Human Capital heeft de directie het strategisch beleidsplan ontwikkeld. In het strategisch beleidsplan staan de missie en visie van Kindercentrum De Stoel en de doelstellingen voor een periode van 5 jaar. Voor ouders die interesse hebben in het strategisch beleid, op de kantooradressen ligt voor u een inkijkexemplaar en te zijner tijd is het digitaal in PDF formaat te verkrijgen.  

Medezeggenschap
U kunt als ouder op velerlei manieren betrokken worden bij de opvang van uw kind; als vrijwilliger of als lid van de oudercommissie. Deze informeert het kindercentrum over de wensen van de ouders en adviseert bijvoorbeeld bij het organiseren van thema-avonden. Bij de brievenbakjes voor de ouders/ kinderen staat ook een brievenbakje van de oudercommissie, deze kunt u gebruiken voor brieven en/of mededelingen aan de oudercommissie.

Naast bovenstaande geformaliseerde vormen van overleg, staan wij altijd open voor vragen en/of opmerkingen van ouders. 
 
Klachten en geschillen 
Het kindercentrum wil op een zo goed mogelijk wijze opvang verlenen aan de aan haar toevertrouwde kinderen. Toch kan er ondanks goede wil en inspanning soms iets mis gaan in de verzorging of bejegening van een kind of ouder. Belangrijk is dat er dan een klimaat is, waarin de medewerkers en de ouders open met elkaar kunnen spreken over het ontstane ongenoegen. Meestal wordt zo een bevredigende oplossing gevonden.
Lukt dat niet, dan kan er een klacht ingediend worden bij de leidinggevende van uw locatie of anders bij de directie van het kindercentrum of bij de oudercommissie.

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door een medewerker, leidinggevende of de directie, heeft de ouder de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de geschillencommissie.
Kindercentrum De Stoel is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer 070-310 5310

 
Zie ook onze Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, artikel 19 – Klachtenprocedure en artikel 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang.
Ons intern klachtreglement is ter inzage via de leidinggevende van uw locatie.


Meldcode Kindermishandeling
Per 1 januari 2012 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het doel van deze wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe om te gaan met het signaleren en het melden van kindermishandeling. Het stappenplan biedt de pedagogische medewerker houvast bij de te nemen stappen als zij kindermishandeling signaleert.

Wij zijn verplicht een meldcode te hebben en de kennis en het gebruik te bevorderen binnen onze organisatie. Een groot deel van ons personeel heeft een training gevolgd in het herkennen van kindermishandeling en de te nemen stappen. In teamvergaderingen worden kinderen besproken die een opvallend gedrag vertonen. Tijdens deze vergaderingen wordt besloten of er verdere stappen gezet moet worden.


Veiligheidsbeleid en hygiënebeleid

Kindercentrum De Stoel heeft als doel een zo gezond en veilig mogelijk opvang en omgeving te bieden aan de kinderen.
Om dit doel te bereiken gebruiken wij o.a. de methode:
Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement van Consument en Veiligheid. Jaarlijks vullen alle pedagogisch medewerkers de lijsten van de risico inventarisatie Gezondheid en Veiligheid in. In een teamvergadering bespreken de leiding en de pedagogisch medewerker alle risico’s en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. In de daarop volgende vergaderingen is er controle op de uitvoering van het plan van aanpak. Deze lijsten en het plan van aanpak liggen ter inzage voor de ouders op de locaties.


‘Vierogenprincipe’
De commissie Gunning heeft de term ‘vierogenprincipe’ geïntroduceerd. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Dit geldt met name voor de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen echter op bepaalde tijdstippen ontkomen ook wij er niet aan. Kindercentrum de Stoel kiest voor de inzet van audiovisuele middelen. Die ruimtes waar geen goed toezicht op de pedagogische medewerkers  mogelijk is, wordt voorzien van een camera en een leidinggevende en/ of de directie kijkt mee via een beeldscherm.
Daarnaast heeft Kindercentrum De Stoel daar waar het mogelijk is transparantie in het gebouw gerealiseerd.

Inspectie
Eenmaal per jaar inspecteert de GGD de locaties van Kindercentrum De Stoel. De verslagen hiervan liggen ter inzage voor de ouders op de locaties en zijn tevens te lezen op de site van de GGD Amsterdam:
www.gezond.amsterdam.nl /jeugd >> Kinderopvang >> Register Kinderopvang >> Zoek instelling.
Geef bij stadsdeel/gemeente Amstelveen op en bij Instelling Stoel op. Bij de betreffende locatie vindt u de inspectierapporten.


Doorgaande ontwikkelingslijn
Aan de hand van het observatie systeem KIJK! wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Één exemplaar van de observatielijst is voor u. Tijdens een oudergesprek wordt deze observatie van uw kind met u besproken. Hebt u behoefte aan een extra gesprek, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open.

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat uw kind naar de basisschool. U krijgt dan van onze pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf een ingevulde observatielijst aangeboden. Deze lijst, die tevens aan de basisschool wordt aangeboden, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt, geeft de docent van de basisschool een goed beeld van uw kind.
Gedurende de tijd dat uw kind bij ons op de buitenschoolse opvang zit, is er geregeld overleg met de basisschool van uw kind over uw kind, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt. Bijvoorbeeld: de basisschool geeft aan dat uw kind ondersteuning nodig heeft met het lezen, dan bieden wij uw kind deze ondersteuning door een periode met hem dagelijks iets te lezen.


 
top