Informatie BSO ZonneKids

Visie op buitenschoolse opvang
Doelgroep

De groep
Dagarrangementen
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Doorgaande ontwikkelingslijn
Het oudere kind

Vervoer
Activiteiten 
Openingstijden
Extra opvang i.v.m roostervrij
Ruildagen
Extra opvang
Ziekte of afwezigheid
Sluitingsdagen
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Inspectierapport

Visie op buitenschoolse opvang
Kindercentrum De Stoel ziet Buitenschoolse opvang vooral als een vrije tijdsvoorziening. De kinderen kunnen in principe dezelfde activiteiten ondernemen als vanuit huis. Er wordt zoveel mogelijk voor een huiskamersfeer gezorgd. Kindercentrum De Stoel biedt de kinderen zorg, onderdak, veiligheid en gezelligheid. 

Doelgroep
Alle ouders/ verzorgers die werkzaam en/ of studerend zijn en wonen of werken in Amstelveen en omgeving. Wij bieden buitenschoolse opvang aan leerlingen van scholen in Amstelveen. 

De groep
De buitenschoolse opvang ZonneKids heeft twee groepen: De groep Krokodillen bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die begeleid wordt door minimaal 2 pedagogisch medewerkers. De groep Kameleons bestaat uit maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die begeleid wordt door minimaal 1 pedagogisch medewerker.

Dagarrangementen
In samenwerking met (in ieder geval) scholen biedt Kindercentrum De Stoel een sluitend arrangement aan, waarop ouders kunnen rekenen en kinderen een uitdagend en zinvolle activiteiten krijgen aangeboden. Bij het dagarrangement staat het kind centraal. Het kind heeft de keus om aan een naschoolse activiteit deel te nemen of niet. Wij vinden het van belang dat het kind ook de gelegenheid krijgt om zelfstandig te spelen en zelf te bedenken wat hij/ zij gaat doen. Een kind wat zich zelf kan vermaken, heeft zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Juist door een goede samenwerking ontstaat er een inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, opvang en ontspanning, de 3 O’s.


Voorschoolse opvang
Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Eventueel krijgen zij een ontbijt aangeboden. Om kinderen de tijd te geven om rustig te kunnen eten, dienen zij voor 08.00 uur gebracht te worden. Er is gelegenheid voor de kinderen om een rustige activiteit te ondernemen, zoals lezen of puzzelen. Tegen schooltijd worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht, de jongste kinderen worden tot in de klas gebracht. Wij brengen alleen kinderen van basisschoold de Triangel naar school. Voor kinderen van andere scholen kunnen wij wel de voorschoolse opvang verzorgen, maar de ouder dient zelf het vervoer naar school te regelen.

Naschoolse opvang
Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Zij krijgen iets te eten en te drinken en kunnen hun verhalen over school kwijt. Daarna kunnen zij spelen, stoeien, rustig lezen, muziek luisteren, huiswerk maken et cetera, of even niets doen. De kinderen kunnen ook buiten in onze tuin spelen.
Wij bieden naschoolse opvang aan kinderen van basisschool de Triangel en de Karel Eykman School.


Doorgaande ontwikkelingslijn
Aan de hand van het observatiesysteem KIJK! wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Één exemplaar van de observatielijst is voor u. Tijdens een oudergesprek kan deze observatie van uw kind met u worden besproken. Hebt u behoefte aan een dergelijk gesprek dan kunt u dit aan geven, onze pedagogisch medewekers staan hier altijd voor open!
 
Gedurende de tijd dat uw kind bij ons op de buitenschoolse opvang zit, is er geregeld overleg met de basisschool van uw kind over uw kind, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt. Bijvoorbeeld: de basisschool geeft aan dat uw kind ondersteuning nodig heeft met het lezen, dan bieden wij uw kind deze ondersteuning door een periode met hem/haar extra te lezen.


Het oudere kind
Om aan het oudere kind ook een leuke tijd te bieden op de opvang, hebben we in de loop van de tijd een aantal aanpassingen verricht op de Buitenschoolse opvang.
Voor de kinderen vanaf 9 jaar is er een subgroepje. In een kamer is/wordt een hoek ingericht speciaal voor hen. Doordat deze ruimte grenst aan de leefruimte van de Krokodillen hebben de pedagogische medewerkers toezicht  op de kinderen in deze kamer. (Op dit moment zijn er nog geen kinderen in deze leeftijdsklasse. De hoek is nu voor alle leeftijden, maar zodra er kinderen zijn vanaf 9 jaar wordt de hoek voor hun en wordt de hoek helemaal afgemaakt).


Vijf tot zes keer per jaar is er een kindervergadering met kinderen vanaf 9 jaar. Tijdens deze vergadering praten de kinderen over de opvang; zoals over de inrichting, de activiteiten en de regels. Door deze kinderinspraak hebben de kinderen van de andere locaties al het een en ander bereikt, bijvoorbeeld één van de regels was “niet eten in de tienerhoek”. Dit vonden de kinderen een rare regel en de pedagogisch medewerkers konden zich daarin vinden, dus deze regel veranderde in wel eten in de tienerhoek onder voorwaarde dat de kinderen de bekers, bordjes, eventuele etensresten et cetera opruimden en de hoek schoonhielden.


Vervoer
Buitenschoolse opvang ZonneKids haalt kinderen op met een tourbus van basisschool De Triangel en de Karel Eykman School. Voor de voorschoolse opvang brengen wij de kinderen naar de Triangel.

Activiteiten
In de zogenaamde schoolweken bepalen de kinderen zelf wat ze doen. Ze hebben de hele dag op school gezeten en zijn nu vrij om te doen en te laten wat ze willen. Wanneer de kinderen huiswerk hebben meegekregen van school, kunnen zij onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers het huiswerk maken.

Kinderen kunnen gebruik maken van hun ‘eigen’ sportclub vanuit de BSO als kinderen zelfstandig daar naartoe kunnen gaan of als ouders zelf vervoer regelen.  

In de schoolvakanties organiseren wij diverse activiteiten aan de hand van een thema, bijvoorbeeld het thema ‘de jungle’ met een activiteit als apenrace. Om tijdig te kunnen beginnen met deze activiteiten vragen wij u om uw kind vóór 09.30 uur te brengen op de BSO locaties.

Om het jaar organiseren wij een feestdag genaamd de “Finsydag”. Deze dag is vernoemd naar de eerste klanten van KC De Stoel. Vaak wordt er gekozen voor een uitstapje naar een pretpark. 

Naast al deze activiteiten is er natuurlijk altijd ruimte voor uitstapjes zoals naar een indoor speeltuin, de kinderboerderij Elsenhove of het zwembad Amstelbad in Ouderkerk a/d Amstel. Van te voren wordt u ingelicht over onze plannen en vragen wij u om uw toestemming voor deze uitstapjes. Eventueel vragen wij u om een financiële bijdrage voor deze uitstapjes en/ of uw hulp.

Het Sinterklaasfeest en verjaardagfeest krijgen ook ruim de aandacht bij de buitenschoolse opvang van Kindercentrum De Stoel.


Openingstijden
BSO ZonneKids is geopend op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur, woensdag van 12.00 tot 18.30 uur.
De voorschoolse opvang:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur (afgestemd op de begintijd van school)

 
In de schoolvakanties
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 07.30 tot 18.30 uur

In de (zomer)vakanties kunnen de kinderen bij elkaar komen op een andere BSO locatie van Kindercentrum De Stoel met kinderen van andere locaties.

Extra opvang i.v.m roostervrij
Bij roostervrije ochtenden is er een mogelijkheid tot roostervrij-opvang. Hiervoor hangen de pedagogisch medewerkers een week van te voren een intekenlijst op, waarop de ouders kunnen aangeven dat zij gebruik wil maken van roostervrij-opvang.

Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.


Ruildagen
Kindercentrum De Stoel biedt u de gelegenheid om 6 maal per kalenderjaar een dag te ruilen, hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verboden.

Extra opvang
Er is een mogelijkheid voor extra opvang bij incidentele situaties. Deze aanvragen zijn ter beoordeling van het kindercentrum, bijvoorbeeld of er plaats is. De kosten zijn gelijk aan een dagprijs en worden apart in rekening gebracht.

Ziekte of afwezigheid
De verantwoordelijkheid van de medische verzorging van een kind ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Kindercentrum De Stoel hanteert de richtlijnen en adviezen van de GGD. Bij eventueel medisch handelen zijn wij gebonden aan de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 
Als uw kind Kindercentrum De Stoel niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan dient u dit door te geven aan de leiding. Wordt uw kind op de opvang ziek dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke maatregelen er getroffen kunnen worden. 

Bij incidentele afwezigheid van uw kind worden de volledige kosten in rekening gebracht. Duurt de afwezigheid langer dan 1 maand (met uitzondering van de vakanties van uw kind), dan kunt u hierover contact opnemen met Kindercentrum De Stoel.

Komt uw kind na een ziekteperiode weer terug op het kindercentrum, gaan de pedagogisch medewerkers ervan uit dat het kind weer beter is en volledig kan meedraaien met de groep. 

Wanneer uw kind, structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft, kunnen wij op uw verzoek deze medicijnen verstrekken. Uit ons zelf zullen wij nooit een kind medicijnen geven. Onder medicijnen verstaan wij medicijnen die men alleen op recept krijgt én de zogenaamde zelfredmiddelen, waaronder paracetamol, hoestdrank, keelpastilles etc.

Wij verstrekken uw kind medicijnen alleen onder de volgende voorwaarden:

Sluitingsdagen
Kindercentrum De Stoel is gesloten op de volgende dagen
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Kindercentrum De Stoel heeft als doel een zo gezond en veilig mogelijk opvang en omgeving te bieden aan de kinderen.
Om dit doel te bereiken gebruiken wij o.a. de methode Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement van Consument en Veiligheid. Jaarlijks vullen alle pedagogisch medewerkers de lijsten van de risico inventarisatie Gezondheid en Veiligheid in. In een teamvergadering bespreken de leiding en de pedagogisch medewerker alle risico’s en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. In de daarop volgende vergaderingen is er controle op de uitvoering van het plan van aanpak. Deze lijsten en het plan van aanpak liggen ter inzage voor de ouders op de locaties.
 
Eenmaal per jaar inspecteert de GGD de locaties van Kindercentrum De Stoel. De verslagen hiervan liggen ter inzage voor de ouders op de locaties en zijn tevens te lezen op de site van de GGD Amsterdam.


Inspectierapport
Eenmaal per jaar inspecteert de GGD de locaties van Kindercentrum De Stoel. De recente verslagen hiervan liggen ter inzage voor de ouders op de locatie.
Verder zijn de verslagen te lezen op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Klik hier op de link om naar het inspectierapport te gaan.