Informatie BSO De Stoel

Visie op buitenschoolse opvang
Doelgroep
De groepen
Dagarrangementen
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Doorgaande ontwikkelingslijn
Het oudere kind
Vervoer
Activiteiten
Openingstijden
Extra opvang i.v.m. roostervrij
Ruildagen
Extra opvang
Ziekte of afwezigheid
Sluitingsdagen
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Inspectierapport

 

Visie op Buitenschoolse opvang
Kindercentrum De Stoel ziet Buitenschoolse opvang vooral als een vrije tijdsvoorziening. De kinderen kunnen in principe dezelfde activiteiten ondernemen als vanuit huis. Er wordt zoveel mogelijk voor een huiskamersfeer gezorgd. Vanuit die huiskamersfeer heeft het kind de keus wel of niet deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Kindercentrum De Stoel biedt de kinderen zorg, onderdak, veiligheid en gezelligheid.
 

Doelgroep
Alle ouders/verzorgers die werkzaam en/of studerend zijn en wonen of werken in Amstelveen en omgeving. Wij bieden buitenschoolse opvang aan leerlingen van scholen in Amstelveen.
 

De groepen
De Buitenschoolse opvang De Stoel heeft momenteel twee groepen:

De groepen Panters en Tijgers bestaan uit maximaal 20 kinderen per groep in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die beide begeleid worden door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.
 

Dagarrangementen
In samenwerking met (in ieder geval) scholen biedt Kindercentrum De Stoel een sluitend arrangement aan, waarop ouders kunnen rekenen en kinderen een uitdagend en zinvolle activiteiten krijgen aangeboden.
Bij het dagarrangement staat het kind centraal. Het kind heeft de keus om aan een naschoolse activiteit deel te nemen of niet. Wij vinden het van belang dat het kind ook de gelegenheid krijgt om zelfstandig te spelen en zelf te bedenken wat hij/ zij gaat doen. Een kind wat zich zelf kan vermaken, heeft zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.


Om een kind optimaal te begeleiden vanaf 07.30 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds is er een goede afstemming nodig tussen de scholen en Kindercentrum De Stoel.

Aan de Landtong is er met basisschool De Horizon een jarenlange samenwerking en vindt er regelmatig overleg over de kinderen plaats, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt. 

Juist door een goede samenwerking ontstaat er een inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, opvang en ontspanning, de 3 O’s.  

Voorschoolse opvang
Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Eventueel krijgen zij een ontbijt aangeboden. Om kinderen de tijd geven om rustig te kunnen eten, dienen de kinderen voor 08.00 uur gebracht te worden. Er is gelegenheid voor de kinderen om een rustige activiteit te ondernemen, zoals lezen of puzzelen. Tegen schooltijd worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht, de jongste kinderen worden tot in de klas gebracht.

Voorschoolse opvang wordt georganiseerd op de locatie Pandora 8.
                                                                                                                                                            top

Naschoolse opvang
Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers. Zij krijgen iets te eten en te drinken en kunnen hun verhalen over school kwijt. Daarna kunnen zij spelen, stoeien, rustig lezen, muziek luisteren, huiswerk maken et cetera, of even niets doen. De kinderen kunnen ook buiten op het schoolplein spelen.

Voor elk kind hebben we een brievenbakje, waar het kind zijn of haar persoonlijke dingen in kan leggen. Dit brievenbakje wordt door ons ook gebruikt om informatie aan u te geven zoals o.a. de nieuwsbrief. 

Doorgaande ontwikkelingslijn
Aan de hand van het observatiesysteem KIJK! wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang. Één exemplaar van de observatielijst is voor u. Tijdens een oudergesprek wordt deze observatie van uw kind met u besproken. Hebt u behoefte aan een extra gesprek, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open.
 
Gedurende de tijd dat uw kind bij ons op de buitenschoolse opvang zit, is er geregeld overleg met de basisschool van uw kind over uw kind, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt. Bijvoorbeeld: de basisschool geeft aan dat uw kind ondersteuning nodig heeft met het lezen, dan bieden wij uw kind deze ondersteuning door een periode met hem dagelijks iets te lezen.


Het oudere kind
Om aan het oudere kind ook een leuke tijd te bieden op de opvang, hebben we in de loop van de tijd een aantal aanpassingen verricht op de Buitenschoolse opvang.
Voor kinderen van 9 tot 13 jaar hebben wij een aparte hoek ingericht in de hal. Hier kunnen deze kinderen zich even distantiëren van de ‘jonge’ kinderen en kunnen spelen en/ of uitrusten van een drukke schooldag.
 
Vijf tot zes keer per jaar is er een kindervergadering met kinderen vanaf 9 jaar. Tijdens deze vergadering praten de kinderen over de opvang; zoals over de inrichting, de activiteiten en de regels. Door deze kinderinspraak hebben de kinderen al het een en ander bereikt, bijvoorbeeld één van de regels was “niet eten in de tienerhoek”. Dit vonden de kinderen een rare regel en de pedagogisch medewerkers konden zich daarin vinden, dus deze regel veranderde in wel eten in de tienerhoek onder voorwaarde dat de kinderen de bekers, bordjes, eventuele etensresten et cetera opruimden en de hoek schoonhielden.

 

Vervoer
Het vervoer van kinderen van scholen in Amstelveen, uitgezonderd de scholen aan de Landtong en Pandora naar de Buitenschoolse opvang kan door Kindercentrum De Stoel in beperkte mate uitgevoerd worden. Hiervoor worden geen kosten berekend. Een aanvraag omtrent vervoer is ter beoordeling van het Kindercentrum De Stoel, bijvoorbeeld of er plaats is.
 
Kinderen uit groep 1 en 2 van basisschool De Horizon worden door een pedagogisch medewerker gehaald, de overige kinderen van De Horizon worden buiten op het schoolplein opgewacht door de pedagogisch medewerkers van Buitenschoolse opvang De Stoel.
Voor kinderen uit groep 3 (en hoger) wordt in overleg met de ouders bepaald of de kinderen zelfstandig van school naar de Buitenschoolse opvang mogen lopen. 

Activiteiten
In de zogenaamde schoolweken bepalen de kinderen zelf wat ze doen. Ze hebben de hele dag op school gezeten en zijn nu vrij om te doen en te laten wat ze willen. Wanneer de kinderen huiswerk hebben meegekregen van school, kunnen zij onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers het huiswerk maken.

Kinderen kunnen gebruik maken van hun ‘eigen’ sportclub vanuit de BSO als kinderen zelfstandig daar naartoe kunnen gaan of als ouders zelf vervoer regelen.
Op de woensdag- of vrijdagmiddag organiseert Buitenschoolse opvang De Stoel een kookactiviteit waaraan de kinderen vrijwillig kunnen deelnemen.

Per maand geeft de leidinggevende een activiteitenprogramma uit waarin de ouders kunnen terugvinden wat er de volgende maand allemaal voor activiteiten plaatsvinden op de BSO. De activiteiten in de schoolweken vallen in de volgende thema’s:


In de schoolvakanties organiseren wij diverse activiteiten aan de hand van een thema, bijvoorbeeld het thema ‘de jungle’ met een activiteit als apenrace. Om tijdig te kunnen beginnen met deze activiteiten vragen wij u om uw kind vóór 09.30 uur te brengen op de BSO locaties.

Om het jaar organiseren wij in een feestdag genaamd de “Finsydag”. Deze dag is vernoemd naar de eerste klanten van KC De Stoel. Vaak wordt er gekozen voor een uitstapje naar een pretpark. 

Naast al deze activiteiten is er natuurlijk altijd ruimte voor uitstapjes zoals naar de kinderboerderij Elsenhove of het zwembad Amstelbad in Ouderkerk a/d Amstel. Van te voren wordt u ingelicht over onze plannen en vragen wij u om uw toestemming voor deze uitstapjes. Eventueel vragen wij u om een financiële bijdrage voor deze uitstapjes en/ of uw hulp.

In de herfstvakantie is er op BSO De Stoel een feestavond waarop de kinderen een show geven, gerelateerd aan het thema van die vakantie. Aansluitend is er een buffet met gerechten die door de ouders zelf zijn verzorgd.

Sinterklaasfeest en verjaardagfeest krijgen ook ruim de aandacht bij de buitenschoolse opvang van Kindercentrum De Stoel. Tijdens het kerstdiner op de scholen staan wij met een kerstborrel klaar voor de ouders.

Uw kind mag kosteloos een vriendje meenemen. Om teleurstelling te voorkomen willen wij dit minstens één dag van tevoren weten. Het kan namelijk zijn dat een ander kind al een vriendje meeneemt en dan wordt de groep te groot.


Elk kind heeft zijn/ haar eigen herinneringsboek. In een dergelijk boek worden foto’s, tekeningen, briefjes en anekdotes van het kind bewaard. Pedagogisch medewerkers schrijven er ook geregeld iets in over het kind.

top

Openingstijden
BSO De Stoel is geopend op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur
Woensdag en vrijdag van 12.00 tot 18.30 uur

De voorschoolse opvang:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 08.30/08.45 uur (afgestemd op de begintijd van school)
Fysieke locatie van de voorschoolse opvang is Pandora 8 te Amstelveen

 
In de schoolvakanties
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur


In de (zomer)vakanties kunnen de kinderen bij elkaar komen op een andere BSO locatie van Kindercentrum De Stoel met kinderen van andere locaties.

 

Extra opvang i.v.m. roostervrij
Bij roostervrije ochtenden is er een mogelijkheid tot roostervrij-opvang. Hiervoor hangen de pedagogisch medewerkers een week van te voren een intekenlijst op, waarop de ouders kunnen aangeven dat zij gebruik wil maken van roostervrij-opvang.


Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.


Ruildagen
Kindercentrum De Stoel biedt u de gelegenheid om 6 maal per kalenderjaar een dag te ruilen, hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verboden.


Extra opvang
Er is een mogelijkheid voor extra opvang bij incidentele situaties. Deze aanvragen zijn ter beoordeling van het kindercentrum, bijvoorbeeld of er plaats is. De kosten zijn gelijk aan een dagprijs en worden apart in rekening gebracht. 

 

Ziekte of afwezigheid

 De verantwoordelijkheid van de medische verzorging van een kind ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Kindercentrum De Stoel hanteert de richtlijnen en adviezen van de GGD. Bij eventueel medisch handelen zijn wij gebonden aan de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

Als uw kind Kindercentrum De Stoel niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan dient u dit door te geven aan de leiding. Wordt uw kind op de opvang ziek dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke maatregelen er getroffen kunnen worden.

Bij incidentele afwezigheid van uw kind worden de volledige kosten in rekening gebracht. Duurt de afwezigheid langer dan 1 maand (met uitzondering van de vakanties van uw kind), dan kunt u hierover contact opnemen met Kindercentrum De Stoel.

Komt uw kind na een ziekteperiode weer terug op het kindercentrum, gaan de pedagogisch medewerkers ervan uit dat het kind weer beter is en volledig kan meedraaien met de groep. 

Wanneer uw kind, structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft, kunnen wij op uw verzoek deze medicijnen verstrekken. Uit ons zelf zullen wij nooit een kind medicijnen geven. Onder medicijnen verstaan wij medicijnen die men alleen op recept krijgt én de zogenaamde zelfredmiddelen, waaronder paracetamol, hoestdrank, keelpastilles etc. 

 Wij verstrekken uw kind medicijnen alleen onder de volgende voorwaarden:

 

Sluitingsdagen
Kindercentrum De Stoel is gesloten op de volgende dagen:
  • Algemeen erkende feestdagen
  • 5 werkdagen gedurende het jaar, bijv:
  • 5 werkdagen rondom kerst en oud & nieuw
  • of 4 werkdagen rondom kerst en oud & nieuw en de vrijdag na Hemelvaart
  • 1 studiedag (wordt minimaal 6 maanden van te voren bekend gemaakt)
  • En/of een extra dag in het jaar


Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Kindercentrum De Stoel heeft als doel een zo gezond en veilig mogelijk opvang en omgeving te bieden aan de kinderen.
Om dit doel te bereiken gebruiken wij o.a. de methode Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement van Consument en Veiligheid. Jaarlijks vullen alle pedagogisch medewerkers de lijsten van de risico inventarisatie Gezondheid en Veiligheid in. In een teamvergadering bespreken de leiding en de pedagogisch medewerker alle risico’s en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. In de daarop volgende vergaderingen is er controle op de uitvoering van het plan van aanpak. Deze lijsten en het plan van aanpak liggen ter inzage voor de ouders op de locaties.


Inspectierapport
Eenmaal per jaar inspecteert de GGD de locaties van Kindercentrum De Stoel. De recente verslagen hiervan liggen ter inzage voor de ouders op de locatie.
Verder zijn de verslagen te lezen op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Klik hier op de link om naar het inspectierapport te gaan.

top