Informatie Kinderdagverblijf StoelLandje

De groep

Activiteiten
Puk & Ko
Vroeg Voorschoolse Educatie
Dagprogramma
Openingstijden
Ruildagen
Extra opvang
Ziekte of afwezigheid
Sluitingsdagen
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Doorgaande ontwikkelingslijn
Fotograaf
Breng- en haaltijden

Voeding en verzorging
InspectierapportDe groepen
StoelLandje heeft 2 groepen:
De groepen Beertjes en Pantertjes. Beide groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar die begeleid worden door 2 pedagogisch medewerkers. StoelLandje biedt halve dagopvang in de ochtend van 8.00 uur tot 13.00 uur.

Activiteiten
Wij bieden de kinderen activiteiten aan zoals knutselen, spelletjes, wandelen, buitenspelen enzovoort. Spelen is leuk en belangrijk. Want spelen betekent ervaring opdoen, kennis en vaardigheden ontwikkelen, plezier hebben en meer zelfvertrouwen krijgen. Wij hebben speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en dat door veel kinderen aantrekkelijk wordt gevonden.
Bij het knutselen gaat het ons erom dat de kinderen plezier hebben in het bezig zijn met het materiaal, het gaat niet om het leveren van prestaties. Alles wat kinderen maken is mooi en verdient een compliment.
In juni/ juli is er het zomerfeest. Op deze dag worden alle kinderen (en ouders) van Peuteropvang StoelLandje uitgenodigd voor het feest. Het feest heeft elk jaar weer een nieuw thema.
 
Daarnaast geven we de traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst e.d. uiteraard ook alle aandacht.
Van de verjaardag van uw kind maken we een leuke dag, met de verjaardag-Stoel, een mooie feestmuts, cadeautje en liedjes voor de jarige job.

Puk & Ko
Kinderdagverblijf StoelLandje maakt gebruikt van het programma 
Puk & Ko om kinderen vanaf 2 tot 4 jaar gericht te begeleiden in hun ontwikkeling.
Het totaalprogramma Puk & Ko is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van de Nederlandse taal.
Bij thema’s zoals ‘Knuffels’, ‘Hoera, een baby’, ‘Oef, wat warm’ en ‘Dit ben ik!’  horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van de kinderen en die zijn ontwikkeling stimuleren.
Puk & Ko is niet alleen taal. In de activiteiten wordt ook aandacht besteedt aan beginnend rekenen zoals bijvoorbeeld tellen, het verschil tussen groot en klein, of de begrippen te veel en te weinig. Ook komen sociaal-communicatieve vaardigheden aan bod, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen en werken.
Werken met Puk & Ko betekent voor ons gericht werken aan de ontwikkeling van peuters, zonder dat de peuters belemmert worden in hun spel.


Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Kindercentrum De Stoel de peuterspeelzalen De Rakkertjes en De Petteflet overgenomen. Deze peuterspeelzalen hebben een VVE erkenning en wij willen dit prolongeren. Dit betekent dat wij kinderen krijgen die door het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen. Wij geven dit programma niet alleen aan de peuters met een VVE indicatie, maar aan álle kinderen. Want vroege stimulering kan de schoolloopbaan van iedereen positief beïnvloeden.
 

Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren maken wij o.a. gebruik van een VVE programma. De VVE loopt als een rode draad van ’s morgens bij de opening tot ’s middags bij de sluiting. Het is een kwestie van kansen grijpen en kansen creëren.
In de eigen groepen komt het thema waarmee de kinderen bezig zijn terug. De kinderen kunnen er al of niet mee doorgaan. Bijvoorbeeld met het thema “Hoera een baby!” van Puk & Ko is op elke groep een babyhoekje ingericht. Tijdens het vrij spelen kunnen de kinderen hier de activiteiten naspelen, alleen, met elkaar of met de pedagogische medewerker.
Spelen is niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, ook voor de sociale ontwikkeling (je in de ander inleven, samenwerken), voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten, jezelf leren kennen) en voor de motorische ontwikkeling. Dagelijkse gebeurtenissen, zoals eten en drinken of verschoning, worden ook benut om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bijvoorbeeld: De pedagogische medewerker zet na het brood eten bekers op tafel voor de melk en vraagt aan de kinderen: ”Hoeveel bekers staan er?” of “wat voor kleur heeft deze beker?”
top

Dagprogramma
08.00 uur                      Aanvang pedagogisch medewerkers en kinderen
08.00 tot 09.00 uur       Vrij spel/georganiseerde activiteit (binnen/buiten)
09.00 uur                      Tussendoortje eten, een stuk fruit, cracker of koek met iets te drinken.
± 09.20                         (Vast) Verschoonmoment
09.30 tot 11.30 uur       Peutereducatie met het VVE programma Puk&Ko
11.30 tot 12.00 uur       Lunch met de kinderen
12.00 tot 13.00 uur       Vrij spel/georganiseerde activiteit (binnen/buiten)
13.00 uur                      Einde ochtend peuteropvang


Openingstijden
Kinderdagverblijf StoelLandje is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 13.00 uur.

Ruildagen

Kindercentrum De Stoel biedt u de gelegenheid om 6 maal per kalenderjaar een dag te ruilen, hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verboden.

Extra opvang
Er is een mogelijkheid voor extra opvang bij incidentele situaties. Een aanvraag is ter beoordeling van het kindercentrum, bijvoorbeeld of er plaats is. De kosten zijn gelijk aan een dagprijs en worden apart in rekening gebracht.
 
Ons uitgangspunt is om het kind in zijn eigen stamgroep te plaatsen bij een ruildag of een extra opvang. Is dit niet mogelijk omdat het aantal kinderen dit niet toelaat, gaan wij in overleg met de ouders en na hun schriftelijke toestemming plaatsen wij het kind in een andere stamgroep.
Betreft het een structurele ruildag of extra dag, dan wordt het kind tijdelijk in een andere stamgroep geplaatst totdat in zijn eerste basisgroep een plaats vrijkomt.

 
Ziekte of afwezigheid
De verantwoordelijkheid van de medische verzorging van een kind ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Kindercentrum De Stoel hanteert de richtlijnen en adviezen van de GGD. Bij eventueel medisch handelen zijn wij gebonden aan de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Als uw kind Kindercentrum De Stoel niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan dient u dit door te geven aan de leiding. Word uw kind op de opvang ziek dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke maatregelen er getroffen kunnen worden.
Bij incidentele afwezigheid van uw kind worden de volledige kosten in rekening gebracht. Duurt de afwezigheid langer dan 1 maand (met uitzondering van de vakanties van uw kind), dan kunt u hierover contact opnemen met Kindercentrum De Stoel.
Komt uw kind na een ziekteperiode weer terug op het kindercentrum, gaan de pedagogisch medewerkers ervan uit dat het kind weer beter is en volledig kan meedraaien met de groep.
 
Wanneer uw kind, structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft, kunnen wij op uw verzoek deze medicijnen verstrekken. Uit ons zelf zullen wij nooit een kind medicijnen geven. Onder medicijnen verstaan wij medicijnen die men alleen op recept krijgt én de zogenaamde zelfredmiddelen, waaronder paracetamol, hoestdrank, keelpastilles etc.
Wij verstrekken uw kind medicijnen alleen onder de volgende voorwaarden:
 top
Sluitingsdagen
StoelLandje is gesloten op de volgende dagen:
 
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Kindercentrum De Stoel heeft als doel een zo gezond en veilig mogelijk opvang en omgeving te bieden aan de kinderen.
Om dit doel te bereiken gebruiken wij o.a. de methode Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement van Consument en Veiligheid. Jaarlijks vullen alle pedagogisch medewerkers de lijsten van de risico inventarisatie Gezondheid en Veiligheid in. In een teamvergadering bespreken de leiding en de pedagogisch medewerker alle risico’s en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. In de daarop volgende vergaderingen is er controle op de uitvoering van het plan van aanpak. Deze lijsten en het plan van aanpak liggen ter inzage voor de ouders op de locaties.
 
De commissie Gunning heeft de term ‘vierogenprincipe’ geïntroduceerd. Het vierogenprincipe betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Dit geldt met name voor de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen echter op bepaalde tijdstippen ontkomen ook wij er niet aan. Kindercentrum De Stoel heeft daar waar het mogelijk is transparantie in het gebouw gerealiseerd, bij elke groep kan men naar binnen kijken. Vanuit het kantoor heeft de leidinggevende een goed overzicht op de hal en de lokalen.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn
Aan de hand van een observatielijst wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang. Één exemplaar van de observatielijst is voor u. Tijdens een oudergesprek wordt deze observatie van uw kind met u besproken. Hebt u behoefte aan een extra gesprek, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open.
 
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat uw kind naar de basisschool. U krijgt dan van onze pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf een ingevulde observatielijst aangeboden. Deze lijst, die tevens aan de basisschool wordt aangeboden, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt, geeft de docent van de basisschool een goed beeld van uw kind.


Fotograaf
Ieder jaar krijgen we bezoek van de fotograaf. Hij of zij fotografeert de kinderen apart en de hele groep bij elkaar. U kunt de foto’s kopen en eventueel voor oma’s, opa’s, ooms en tantes nabestellen.


Breng- en haaltijden
Voor het dagritme en de rust in de groep hebben wij het liefst dat u uw kind uiterlijk om 09.00 uur ’s morgens brengt.

Voeding/verzorging
Luiers, eten en drinken dat door Kinderdagverblijf StoelLandje wordt verstrekt is bij de prijs inbegrepen. In de gevallen waar voor een kind dieet of ander speciale voeding/verzorging benodigd is, dienen de ouders dit zelf mee te geven.


Inspectierapport
klik hier op de link om naar het inspectierapport te gaan.
top