Informatie Kinderdagverblijf ‘t Stoeltje
    
De groep
Vroeg Voorschoolse Educatie
Activiteiten
Fotograaf
Puk en Ko
Openingstijden
Dagprogramma
Breng en haaltijden
Voeding verzorging
Informatieverstrekking
Ruildagen
Extra opvang
Ziekte of afwezigheid
Sluitingsdagen
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Doorgaande ontwikkelingslijn
InspectierapportDe groepen
Kinderdagverblijf ’t Stoeltje heeft 2 groepen:
De groep
Vlindertjes bestaat uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar die begeleid worden door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.
De groep
Konijntjes is een peutergroep en bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die begeleid worden door minimaal 2 pedagogisch medewerkers. De groep Konijntjes biedt halve dagopvang in de ochtend van 8.00 uur tot 13.00 uur.


Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Kindercentrum De Stoel de peuterspeelzalen De Rakkertjes en De Petteflet overgenomen. Deze peuterspeelzalen hebben een VVE erkenning en wij willen dit prolongeren. Dit betekent dat wij kinderen krijgen die door het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen. Wij geven dit programma niet alleen aan de peuters met een VVE indicatie, maar aan álle kinderen. Want vroege stimulering kan de schoolloopbaan van iedereen positief beïnvloeden.
Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren maken wij o.a. gebruik van een VVE programma. Op vaste tijden bieden wij de kinderen, aan de hand van een dergelijk programma, activiteiten aan.


Rode draad
De Vroeg voorschoolse educatie wordt niet alleen gegeven gedurende deze vaste tijden. De VVE loopt als een rode draad van ’s morgens bij de opening tot ’s middags of ’s avonds bij de sluiting. Het is een kwestie van kansen grijpen en kansen creëren.
In de eigen groepen komt het thema waarmee de kinderen bezig zijn terug. De kinderen kunnen er al of niet mee doorgaan. Bijvoorbeeld met het thema “Hoera een baby!” van Puk & Ko is op elke groep een babyhoekje ingericht. Tijdens het vrij spelen kunnen de kinderen hier de activiteiten naspelen, alleen, met elkaar of met de pedagogische medewerker.
Spelen is niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, ook voor de sociale ontwikkeling (je in de ander inleven, samenwerken), voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten, jezelf leren kennen) en voor de motorische ontwikkeling. Dagelijkse gebeurtenissen, zoals eten en drinken of verschoning, worden ook benut om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bijvoorbeeld: De pedagogische medewerker zet na het brood eten bekers op tafel voor de melk en vraagt aan de kinderen: ”Hoeveel bekers staan er?” of “wat voor kleur heeft deze beker?”


Activiteiten
Wij bieden de kinderen activiteiten aan zoals knutselen, spelletjes, wandelen, buitenspelen enzovoort. Spelen is leuk en belangrijk. Want spelen betekent ervaring opdoen, kennis en vaardigheden ontwikkelen, plezier hebben en meer zelfvertrouwen krijgen. Wij hebben speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en dat door veel kinderen aantrekkelijk wordt gevonden.
Bij het knutselen gaat het ons erom dat de kinderen plezier hebben in het bezig zijn met het materiaal, het gaat niet om het leveren van prestaties. Alles wat kinderen maken is mooi en verdient een compliment. 

In maart/april hebben wij op KDV 't Stoeltje lentefeest. Op deze dag zijn alle kinderen (en hun ouders) uitgenodigd! Het feest heeft elk jaar weer een nieuw thema. Één keer per jaar hebben wij tevens een ouder/kind uitje.
Daarnaast geven we de traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst e.d. uiteraard ook alle aandacht. 
Van de verjaardag van uw kind maken we een leuke dag, met de verjaardag-Stoel, een mooie feestmuts, cadeautje en liedjes voor de jarige job.
 
Fotograaf
Ieder jaar krijgen wij bezoek van de fotograaf. Hij of zij fotografeert de kinderen apart en de hele groep bij elkaar. U kunt de foto’s kopen en eventueel voor oma’s, opa’s, ooms en tantes nabestellen.
 
Puk & Ko
Kindercentrum De Stoel maakt gebruik van het programma Puk & Ko om kinderen vanaf 2 tot 4 jaar gericht te begeleiden in hun ontwikkeling.
 

Het totaalprogramma Puk & Ko is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van de Nederlandse taal.
Bij thema’s zoals ‘Knuffels’, ‘Hoera, een baby’, ‘Oef, wat warm’ en ‘Dit ben ik!’  horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van de kinderen en die zijn ontwikkeling stimuleren.
Puk & Ko is niet alleen taal. In de activiteiten wordt ook aandacht besteedt aan beginnend rekenen zoals bijvoorbeeld tellen, het verschil tussen groot en klein, of de begrippen te veel en te weinig. Ook komen sociaal-communicatieve vaardigheden aan bod, zoals opkomen voor jezelf, aardig doen en samen spelen en werken.
Werken met Puk & Ko betekent voor ons gericht werken aan de ontwikkeling van peuters, zonder dat de peuters belemmert worden in hun spel.

Openingstijden
Kinderdagverblijf ’t Stoeltje is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.
Openingstijden Peuteropvang
Kinderdagverblijf ’t Stoeltje heeft peuteropvang van 08.00 – 13.00 uur.


Dagprogramma

07.30 tot 09.00 uur        aanvang 1e pedagogisch medewerker hele dag opvang, binnenkomst kinderen
08.00 uur                      aanvang pedagogisch medewerkers en kinderen peuteropvang
09.00 uur                      aanvang 2e pedagogisch medewerker hele dag opvang
09.15 uur                      tussendoortje eten, een stuk fruit of gepureerd fruithapje met thee of water
10.00 tot 11.30 uur        peutereducatie met het programma Puk&Ko
11.30 tot 12.00 uur        lunch
12.00 tot +/- 14.30 uur  middagslaapje voor hele dag opvang
13.00 uur                      einde peuteropvang
13.00 tot 14.00 uur        pauzes pedagogisch medewerkers hele dag opvang; er één pedagogisch medewerker aanwezig op de groep                                              
15.00 uur                      tussendoortje eten, cracker/rijstwafel/ed. met thee of water
15.00 tot 16.30 uur        vrij spelen en/of een georganiseerde activiteit (binnen/buiten)
16.30 uur                      tussendoortje
17.00 uur                      einde werkdag 1e pedagogisch medewerker hele dag opvang
17.00 tot 18.30 uur        rustige activiteit
18.30 uur                      sluiting; einde werkdag 2e pedagogisch medewerker


Voor kinderen tot één jaar hanteren wij zoveel mogelijk het schema wat zij thuis gewend zijn.


Breng- en haaltijden
Voor het dagritme en de rust in de groep hebben wij het liefst dat u uw kind uiterlijk tot 09.00 uur ’s morgens brengt en vanaf 16.00 uur ’s middags weer ophaalt.
                                                            
Voeding/verzorging
Luiers, eten en drinken dat door Kinderdagverblijf 't Stoeltje wordt verstrekt is bij de prijs inbegrepen. In de gevallen waar voor bij een kind dieet of andere speciale voeding / verzorging benodigd is, dienen de ouders dit zelf mee te geven. Voor elke kind hebben we een mandje waarin u o.a. een set passende reservekleding kunt doen, een favoriete knuffel en eventueel een speen. 

Op de grond spelen de kinderen en het is niet hygiënisch om met buitenschoenen de speelruimte te betreden. Daarom verzoeken wij u voor uw kind pantoffeltjes of makkelijke binnenschoentjes mee te nemen. Voor de ouders staan in de hal een bak met plastic hoezen voor om de schoenen.


Informatieverstrekking 
In de gang naast de deur hangt een mededelingenbord. U vindt hier onder anderen de vakantiesluiting, speciale activiteiten.
In de gang staan tevens brievenbakjes (in een afsluitbare kast) voor de ouders, hier vindt u de nieuwsbrieven, belangrijke mededelingen enzovoort.

Voor de allerkleinsten (2 maanden tot ± 12 maanden) bieden wij een kinderdagverblijfboek aan. Dit kinderdagverblijfboek is een optimaal communicatiemiddel voor ouders en pedagogisch medewerkers. U wordt op de hoogte gehouden hoe het met uw kindje op ’t Stoeltje gaat. Het is tevens een bewaardocument voor later; er is ruimte voor tekeningen, liedjes, foto’s enzovoort. Tevens krijgen de kinderen een herinneringsmap waarin de pedagogisch medewerkers tekeningen, knutselwerkjes en persoonlijke verhalen van uw kindje verzamelt voor later. 

Ruildagen
Kindercentrum De Stoel biedt u de gelegenheid om 6 maal per kalenderjaar een dag te ruilen, hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verboden.
top
Extra opvang
Er is een mogelijkheid voor extra opvang bij incidentele situaties. Deze aanvragen zijn ter beoordeling van het kindercentrum, bijvoorbeeld of er plaats is. De kosten zijn gelijk aan een dagprijs en worden apart in rekening gebracht.
 
Ziekte of afwezigheid
De verantwoordelijkheid van de medische verzorging van een kind ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Kindercentrum De Stoel hanteert de richtlijnen en adviezen van de GGD. Bij eventueel medisch handelen zijn wij gebonden aan de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Als uw kind Kindercentrum De Stoel niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan dient u dit door te geven aan de leiding. Word uw kind op de opvang ziek dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke maatregelen er getroffen kunnen worden.
Bij incidentele afwezigheid van uw kind worden de volledige kosten in rekening gebracht. Duurt de afwezigheid langer dan 1 maand (met uitzondering van de vakanties van uw kind), dan kunt u hierover contact opnemen met Kindercentrum De Stoel.
Komt uw kind na een ziekteperiode weer terug op het kindercentrum, gaan de pedagogisch medewerkers ervan uit dat het kind weer beter is en volledig kan meedraaien met de groep.
 
Wanneer uw kind, structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft, kunnen wij op uw verzoek deze medicijnen verstrekken. Uit ons zelf zullen wij nooit een kind medicijnen geven. Onder medicijnen verstaan wij medicijnen die men alleen op recept krijgt én de zogenaamde zelfredmiddelen, waaronder paracetamol, hoestdrank, keelpastilles etc.
Wij verstrekken uw kind medicijnen alleen onder de volgende voorwaarden:
top
Sluitingsdagen
Kindercentrum De Stoel is gesloten op de volgende dagen:  
Hygiëne- en veiligheidsbeleid
Kindercentrum De Stoel heeft als doel een zo gezond en veilig mogelijke opvang en omgeving te bieden aan de kinderen. Om dit doel te bereiken gebruiken wij o.a. de methode 'Gezonheidsmanagement' en 'Veiligheidsmanagement' van Consument en Veiligheid. Jaarlijks vullen de pedagogisch medewerkers per locatie de lijsten van de Risico Inventarisatie Gezondheid en Veiligheid in. In een teamvergadering bepreken de leidinggevende en de pedagogisch medewerkers alle risico's en naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. In de daarop volgende vergaderingen is er controle op de uitvoering van het plan van aanpak. Deze lijsten en het plan van aanpak liggen ter inzage voor de ouders op de locaties.
 
'Vierogenprincipe'
De commissie Gunning heeft de term 'vierogenprincipe' geïntroduceerd. Dit principe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op de groep. Dit geldt met name voor de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Dit is iets wat wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen, echter op bepaalde tijdstippen ontkomen wij hier niet aan. 
Kindercentrum De Stoel kiest voor de inzet van audiovisuele middelen. Die ruimtes waar geen goed toezicht op de pedagogisch medewerkers mogelijk is, wordt voorzien van een babyfoon en een leidinggevende of directie lid luistert mee aan de andere kant van de babyfoon.
Daarnaast heeft Kindercentrum De Stoel daar waar het mogelijk is transparantie in het gebouw gerealiseerd.
 
Doorgaande ontwikkelingslijn
     Aan de hand van het observatiesysteem KIJK! wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf. Één exemplaar van de observatielijst is voor u. Tijdens een oudergesprek wordt deze observatie van uw kind met u besproken. Hebt u behoefte aan een extra gesprek, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open.

Als uw kind 4 jaar wordt gaat hij/zij naar de basisschool. U krijgt dan van onze pedagogisch medewerkers een ingevulde observatielijst aangeboden. Deze lijst, die tevens aan de basisschool kan worden aangeboden als u daarmee instemt, geeft de docent van de basisschool een goed beeld van uw kind.
 
Inspectierapport
      Eenmaal per jaar inspecteert de GGD de locaties van Kindercentrum De Stoel. De verslagen liggen ter inzage op de locaties en zijn tevens te lezen op de site van de GGD Amsterdam. 

Klik hier op de link om naar het inspectierapport te gaan.
  
 
top